25 C
Adana
Pazar, Haziran 16, 2024

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) temel amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaktır.

Adana Ticaret Borsası (“Borsa”) veri sorumlusu olarak, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine son derece önem vermekte olup, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Borsa ile ilişkili gerçek kişilere ilişkin tüm kişisel verilerin KVK Kanunu’na uygun olarak işlenmesine, gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanmasına azami hassasiyet göstermektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz;

 • Borsa faaliyetlerinin, süreçlerinin, 5174 sayılı “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu” ve ilgili mevzuatların gerekliliklerinin yürütülmesi için faaliyetlerin planlanması, gerçekleştirilmesi ve/veya sözlü, yazılı ya da görsel olarak fiziki ya da elektronik bildiriminin yapılması,
 • Yetkili kişi veya kuruluşlara, mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi, planlanması veya gerçekleştirilmesi,
 • Bilgi teknolojileri alt yapısının planlanması, oluşturulması veya yönetilmesi,
 • İç/dış denetim, teftiş ve kontrol faaliyetlerinin planlanması veya gerçekleştirilmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi,
 • Demirbaşların veya kaynakların güvenliğinin temini,
 • Sistem ve yazılımların, binaların veya tesislerin güvenliğinin temini,
 • Finans ve muhasebe işlerinin planlanması veya gerçekleştirilmesi,
 • Etkinliklerin, eğitimlerin, toplantıların veya davetlerin planlanması, gerçekleştirilmesi ve/veya sözlü, yazılı ya da görsel olarak fiziki ya da elektronik bildiriminin yapılması,
 • Satın alma süreçlerinin planlanması veya gerçekleştirilmesi,
 • Sosyal sorumluluk, burs veya sivil toplum aktivitelerinin planlanması veya gerçekleştirilmesi,
 • Sponsorluk faaliyetlerinin planlanması veya gerçekleştirilmesi,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması veya gerçekleştirilmesi,
 • 3. kişi şahıs çalışanlarının iş takibinin sağlanması, faaliyetlerinin planlanması veya gerçekleştirilmesi,
 • Raporların hazırlanma, iş geliştirme veya tasarlama süreçlerinin planlanması veya gerçekleştirilmesi,
 • Talep, şikayet veya önerilerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin süreçlerin planlanması veya gerçekleştirilmesi,
 • İnsan kaynakları politikalarının ve süreçlerinin planlaması veya gerçekleştirilmesi,
 • Yönetim sistemleri politikalarının ve süreçlerinin planlanması veya gerçekleştirilmesi,
 • Çalışan veya çalışan adayı başvurularının alınmasına, değerlendirilmesine veya mülakatların yapılmasına ilişkin faaliyetlerin planlanması veya gerçekleştirilmesi,
 • Stratejilerinin planlanması veya gerçekleştirilmesi,
 • Mevcut veya potansiyel; paydaş veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, verilen hizmetlerin ve risk değerlendirme faaliyetlerinin veya fizibilite çalışmalarının planlanması veya gerçekleştirilmesi,
 • Bütçe çalışmalarının yapılması veya gerçekleştirilmesi,
 • Risklerin tespiti, değerlendirilmesi veya ortadan kaldırılmasına ilişkin süreçlerin planlanması veya gerçekleştirilmesi,
 • Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) üyelik süreçlerinin planlanması veya gerçekleştirilmesi,
 • Satış salonları seanslarının planlanması veya gerçekleştirilmesi,
 • Marka ve itibarın korunmasına yönelik çalışmaların planlanması veya gerçekleştirilmesi,
 • Reklam veya tanıtım amaçlı faaliyetlerin planlanması veya gerçekleştirilmesi,

amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ile 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenme şartları çerçevesinde işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Borsa tarafından veya yetkilendirdiği kişi veya kuruluşlar tarafından sözlü, yazılı ya da görsel olarak fiziki ya da elektronik ortamlarda, otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmakta ve muhafaza edilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ile 6. maddelerinde ve yukarıda belirtilen amaçlarla toplanmaktadır ve işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; paydaşlarımıza, tedarikçilerimize, iştiraklerimize, Borsa’ya referans olarak belirttiğiniz kişilere, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlara, KVK Kanunu’nun 5. ile 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenme şartlarına ve 8. ile 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallar kapsamında aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahibi;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin KVK Kanunu’na aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, hakkına sahiptir.
 • Kişisel veri sahibi bu haklarını kullanmak için kimliğini tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiği hakkına yönelik açıklamaları da içeren talebini Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu adresindeki formu doldurarak; formun imzalı bir nüshasını İncirlik Cumhuriyet Mahallesi İncirlik Bulvarı No:442 Yüreğir/Adana adresinde bulunan Genel Sekreterliğe kimliğini tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme, noter kanalıyla iletme veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahiptir.