25 C
Adana
Cumartesi, Mayıs 18, 2024

ETİK KURALLARIMIZ

AMAÇ

Borsamız organlarına seçilmiş üyelerin ve Borsamız adına görev yapan tüm çalışanların görevlerini öncelikle mevzuata sonra Borsamızın ve toplumumuzun gelenek ve göreneklerine uygun davranması, herhangi bir etki veya baskı altında kalmadan görevlerini yapabilmelerini ve sürdürmelerini sağlamak üzere uyulacak etik kuralların belirlenerek, olası kişisel çıkar ve çıkar çatışmalarının önlenmesidir.

KAPSAM

Adana Ticaret Borsası etik kuralları, Borsa çalışanlarını, üyelerini, tedarikçilerini ve tüm paydaşları ile olan ilişkilerini düzenleyen hizmet kalitesinin arttırılması, kaynakların etkin kullanımı, çalışanlarla olan ilişkilerin düzenlenmesi konularında etkinliğin arttırılması amacıyla oluşturulmuş vazgeçilmez kurallar bütününü kapsar.

TEMEL ETİK İLKELERİMİZ

Adana Ticaret Borsası çalışanları, organ üyeleri, tedarikçileri ve tüm paydaşları ile olan ilişkilerinde yer alan etik kurallar doğrultusunda hareket ederler.

DÜRÜSTLÜK ve GÜVENİLİRLİK

Çevresine karşı dürüst, güvenilir ve saygın olmayı hedefler.

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARINA SAYGI

Zihinsel yaratıcılığın ortaya koyduğu tüm fikri ve sınaî mülkiyet haklarına saygı gösterir.

KAYNAKLARIN DOĞRU KULLANIMI

Her türlü malzeme, tesis, hizmet araçları, donanım ve taşıtlar yalnızca planlanmış iş amaçlarımıza ve kurumsal hedeflerimize uygun kullanmak, enerji, zaman ve kaynak israfından kaçınmak.

ÇIKAR ÇATIŞMASI

Tarafsız değerlendirmelerde bulunarak çıkar çatışmalarına girmeden görevlerini mevzuat ve Borsa kurallarına uygun olarak yerine getirmek, kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulundukları kişi/kuruluşlara sağlanan her türlü menfaat, onlarla ilgili mali ya da diğer yükümlülükler ve benzeri şahsi çıkarlar konusunda dikkatli davranmak.

SORUMLULUKLARIMIZ

Görev ve topluma karşı sorumluluk bilinci içerisinde hareket etmek, gerekli kararları tutarlılık içerisinde doğru, zamanında almak ve uygulama kararlılığı göstermek.

FIRSAT EŞİTLİĞİ

Her türlü görevlendirme, istihdam ve kişisel gelişimde, yürütülen faaliyetlerde ilgili tüm taraflara fırsat eşitliği sağlamak.

POZİTİF YAKLAŞIM

Tavır ve davranışlarda yapıcı yaklaşımlar sergilemek.

GİZLİLİK

 Görev süresince ve görev sona erdikten sonra kurumsal ve kişisel bilgiler ile ilgili gizlilik kurallarını esas almak.

MİSYON VE DEĞERLERE BAĞLILIK

Her türlü hizmet ve çalışmalarda Borsa misyonuna ve değerlerine hizmet edecek şekilde davranmak.

ETİK KURALLARIMIZ

BORSANIN TEMSİLİ

 • Yönetim birimlerimiz dahil tüm hizmet birimlerimizde mevcut yasalara ilişkin bilgi seviyemizin üst düzeyde tutulması ve sürekli güncellenmesi.
 • Uygulamakla yükümlü olduğumuz Yasa Yönetmelik ve ek mevzuat hakkında paydaşlarımızı bilgilendirmek.
 • Yasalara uygunluğun testi ve tespiti için Borsa içi ve Borsa dışı kontrol mekanizmaları oluşturmak ve uygulamak.
 • Yasaların uygulanmasında oluşabilecek uygunsuzluklar için objektif değerlendirme yapmak.

YASALARA UYGUNLUK

 • Borsanın çıkarlarının kişisel çıkarların önünde olduğunu,
 • Borsa içinde ve Borsa dışında yasalara, toplumsal ve kurumsal geleneklere aykırı davranış sergilenemeyeceğini ve
 • Tüm kurum ve kuruluşlar ile bireysel iletişimde saygınlığımızı koruyarak kurumsal kimlik odaklı olmayı benimsedik ve kabul ettik.

ÜYE İLİŞKİLERİ

 • Güvenilirlik,
 • Açıklık,
 • Dürüstlük,
 • Dakiklik,
 • Eşitlik,
 • Saygınlık.

RESMİ VE ÖZEL KURUM VE KURULUŞLARLA İLİŞKİLER

 • Tüm ilişkilerin yürürlükteki yasalara uygun yürütülmesi,
 • Kurumların talepleri ve Borsamızın kurumlardan taleplerinin üyelerimizin ve kamu yararının dikkate alınarak değerlendirilmesi,
 • Kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin cevaplarının süresinde verilmesi ilke edinilmiştir.

GÖREV BİLİNCİ - BORSA İÇİ İLETİŞİM VE DAYANIŞMA

 • Tüm insan kaynaklarının bilgilerinin güncellenmesi ve mesleki becerilerinin artırılması,
 • Kurumsal kültür ve kimliğin kabulü ve sürekli gelişimi için insan kaynaklarının gönüllü katılımının ve desteğinin sağlanması,
 • Kurumun sahip olduğu bilgi ve belgelerin bilgi güvenliği kuralları ve bilgi edinme yasası çerçevesinde korunması ve ulaşılabilirliğinin sağlanması.
 • Kurumumuzdan talep edilen tüm hizmet ve bilgilerin; zamanında, doğru ve istenilen niteliklerde verilmesi
 • Hizmet verdiğimiz üyelerimiz ve diğer kurum ve kuruluşların statüsüne bakmaksızın aynı hassasiyet ve gönüllülük ile hizmet vermek.
 • Kurumumuz en üst yönetim seviyesinden hizmet birimlerimize kadar sahip olduğu tüm iletişim kanallarını açık tutar ve tüm bildirimleri aynı hassasiyetle ilgili seviyelerde sonuç odaklı değerlendirir ve zamanında geri bildirimde bulunur.
 • Kurumumuzu denetlemekle görevli kurumlar ve kurumumuzun paydaşlarına tüm faaliyetlerimize ilişkin hesap verebilir niteliklere sahip olmak.
 • Tüm etik kurallarımızı tüm birimlerimizde bilinç seviyesinde uygulayarak ve bu uygulamalarımızı tüm paydaşlarımıza uygun enstrümanlarla açıklayarak güvenirliğimizi pekiştirmek ve sürekli kılmak.

ETİK DIŞI DAVRANIŞLAR

 • Görev ve yetkiyi kötüye kullanmak,
 • İşe siyaset karıştırmak,
 • Zimmet, rüşvet, gerçek dışı beyanat vermek,
 • Kişisel menfaat sağlamak,
 • Ayrımcılık, kişi kayırmak, tehdit, istismar, bencillik, yolsuzluk, hakaret ve küfür etmek,
 • Psikolojik ve fiziksel tacizde bulunmak,
 • Baskı uygulamak v.b. davranışlar etik ihlali olarak kabul edilir.

ETİK KURALLARIN DENETLENMESİNDE İZLENECEK SÜREÇ

 • İnsan kaynaklarımızın herhangi bir olası/mevcut çıkar çatışmasını ve etik dışı davranışını önlemek için gerekli önlemler alınır, etkili olamadığı durumlarda Genel Sekretere yazılı olarak bildirir.
 • Genel Sekreter tarafından yapılan değerlendirme sonuçları Yönetim Kurulu’na bildirilir.
 • İçeriği etik konusu olmayan bildirimlerde ise gereği Genel Sekreterce yapılarak kişiye geri bildirimde bulunulur.
 • Yapılan bildirimler kesinlikle gizli tutulur.
 • Yönetim Kurulunun gerekli görmesi halinde ilgili birey/bireylerden savunma istenir.
 • Savunma sonuçları Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve alınan karar uygulamada esas alınır.